KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ, RIZA BEYANI VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM İZNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Öncelikle, siz müşterilerimize, kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tutulacağını ve işleneceğini belirtmek isteriz.

PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ, satışını gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında müşterilerinden kişisel veri toplamakta ve yasal sınırlar dâhilinde işlemektedir.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ; müşterilerine ait kimlik bilgisi, alışveriş bilgileri, iletişim bilgileri ve sizinle ilgili diğer bilgiler, çağrı merkezi ses kayıtları gibi kişisel verileri bulundurmaktadır.

Kişisel veriler, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’nin internet sitesinden işlem yapan müşteriler tarafından verilen rıza ve/veya mevzuat hükümleri uyarınca PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’den herhangi hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru hizmet bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’nin internet sitesinde gezinmeniz esnasında size hizmet niteliği bazlı tavsiyelerde bulunabilmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Her halde PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’ye gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ, müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, bu gizliliğe çalışanlarının uyması ve bilgilerin üçüncü kişilerle Kanun’un izin verdiği sınırlarda paylaşımı hususlarına büyük önem vermektedir.

Kişisel verileriniz, resmi makamlara, yurtiçi ya da yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere Kanun tarafından belirlenen koşul ve şartlarda aktarılabilecektir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ sorumlu değildir.

1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; internet sitemizi ziyaretiniz, sitemiz ile yapmış olduğunuz mesafeli satış sözleşmesi ve telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi kaynaklardan toplanmaktadır. İnternet sitemizden hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’nin faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız hizmete ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların dışında PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi amacıyla, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’den satın aldığınız hizmetlerle ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi, aile bireyleri verisi, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından sunulan her türlü hizmete ilişkin kullanım alışkanlığınızı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmenizi sağlamak, alınan bilgiler ile hizmet çeşitliliğimizi geliştirebilmek, beğeninize göre hizmet çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “en iyi ürün” prensibi ile hizmet sunmak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapmak amacıyla iş ortakları, iştirakleri, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

3. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

İnternet sitemiz üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve Prof. Dr. Enis Alpin Güneri tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile yukarıda açıklanan rızanız kapsamında paylaşabilecektir.

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’nin Sözleşme’de yazılı adreslerine ya da elektronik posta adreslerine iletmeniz durumunda PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1.        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.        6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle, PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ internet sitesinde üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri ve akdi-kanuni hususlarda bilgilendirilmem, gerek çeşitli hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ’ ye tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü hizmete ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay vermeniz halinde internet sitesinde bulunan ticari elektronik ileti izni bilgilendirme metnini okudum ve kabul ediyorum” butonunu işaretlemeniz durumunda yukarıda belirtilen ticari elektronik ileti için rıza işleminiz tamamlanmış olacaktır.

AÇIK RIZA

Yukarıda belirtilen ve Kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanız talebi gerekmektedir. İnternet sitemizde bilginize sunulan kişisel verilerin işlenmesi bilgilendirme ve rıza metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ nin internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum, kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum” butonunu işaretlemeniz durumunda yukarıda belirtilen kişisel verileriniz için rıza işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Bilgi Notu:

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 (Üç) yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz PROF. DR. ENİS ALPİN GÜNERİ tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Translate »
Bize mesaj gönderin